Pre lepší výkon tohto webu používame súbory cookie. Využitím týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Ďalšie informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto Informácie o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Informácie“) slúžia na informovanie dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov, ktoré budú spoločnosti Dermacol, s. r. o., IČO: 35798734, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka 22740/B, (ďalej iba „Dermacol“), poskytnuté v súvislosti s používaním webových stránok www.dermacol.sk, s uzatvorením kúpnej zmluvy či za iným účelom.

Spoločnosť Dermacol spracováva všetky osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, a to predovšetkým zákonom č. 122/2013 Z. z., o  ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZOÚ“). Spoločnosť Dermacol prijala opatrenia na zabezpečenie osobných údajov v súlade s ZOÚ a vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov a dbá na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a ďalších pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

 A.          SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazníkom“ sa pre účely tejto Informácie rozumejú fyzické osoby, ktoré sú používateľmi internetovej predajne a webových stránok Dermacol, a ich osobné údaje sú spoločnosťou Dermacol spracovávané v zmysle § 4 odst. 3 písm. a) ZOÚ. Zákazník je dotknutou osobou v zmysle § 4  odst. 2 písm. a) ZOÚ.

Spoločnosť Dermacol je „Prevádzkovateľom“ v zmysle § 4 odst. 2) písm. b) ZOÚ.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu Dermacol na adrese www.dermacol.sk, je medzi zákazníkom, ako kupujúcim, a spoločnosťou Dermacol, ako predávajúcim, uzatvorená kúpna zmluva. Pre uzatvorenie a realizáciu kúpnej zmluvy sú spoločnosťou Dermacol, v súlade s § 10 odst. 3 písm. b) zákona ZOÚ, spracovávané osobné údaje zákazníka. Realizáciou kúpnej zmluvy sa rozumie predovšetkým vybavenie objednávky, plnenie zahrnuté v zmluve, napr. súvisiaca komunikácia so zákazníkom, odovzdanie objednávky spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru, vedenie príslušnej evidencie pre účely reklamácií, vedenie účtovníctva, atď.

Registrácia zákazníka

Ak sa zákazník registruje prostredníctvom internetovej stránky www.dermacol.sk, budú v súvislosti s touto registráciou spracované jeho osobné údaje, a to k účelom, ku ktorým vysloví zákazník pri registrácií súhlas. Kliknutím na tlačidlo „REGISTROVAŤ“ vyslovuje zákazník dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely registrácie (t. j. napr. vytvorenie a vedenie zákazníckeho účtu, získanie a uplatnenie kreditov a pod.). Kliknutím na políčka uvedené v registračnom formulári udeľuje zákazník dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel, ktorý je vždy uvedený pri príslušnom políčku (napr. zasielanie obchodných oznámení). Ak zákazník nezaklikne žiadne z uvedených políčok na výber, budú jeho osobné údaje spracovávané iba pre účely registrácie. Ak zákazník zaklikne iba niektoré políčka, budú jeho osobné údaje, mimo účelu registrácie, spracovávané iba k účelom uvedeným pri políčkach, na ktoré klikol. Zákazník môže registráciu kedykoľvek zrušiť, a to výslovným a určitým prejavom v písomnej podobe, adresovaným spoločnosti Dermacol, a to poštou alebo elektronicky na e-mail eshop@dermacol.sk. Zrušením registrácie bude ukončené spracovávanie osobných údajov zákazníka na všetky účely, ku ktorým zákazník udelil v súvislosti s registráciou súhlas.

Osobné údaje zákazníka budú pre účely registrácie a prípadne ďalšie účely, s ktorými zákazník vysloví súhlas prostredníctvom registračného formulára, spracované v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktný telefón, dátum narodenia, heslo, pohlavie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie a prípadné ďalšie účely, s ktorými zákazník vysloví súhlas prostredníctvom registračného formulára, je udelený na dobu trvania zákazníckej registrácie, najdlhšie však na dobu 20 rokov od jeho udelenia.

Ako príjemcovia osobných údajov v zmysle § 4 odst. 2 písm. g) ZOÚ, môžu byť vyššie uvedené osobné údaje sprístupnené spoločnosti Site One, s. r. o., IČO: 27398471, so sídlom Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279, ktorá pre Dermacol vykonáva správu informačného systému a poskytuje IT služby, a spoločnosť Dermacol, a. s., IČO: 24766208, so sídlom Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, zapísaná v registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, s ktorým Dermacol v rámci holdingu zdieľa databázu.

Súťaž

Ak sa zákazník registruje (prihlási) do súťaže, ktorú usporiadala spoločnosť Dermacol, a to predovšetkým prostredníctvom internetových stránok www.dermacol.sk, budú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži spracované jeho osobné údaje, a to k účelom, s ktorými vysloví zákazník súhlas. Kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“ („REGISTROVAŤ“, „PRIHLÁSIŤ“ a podobne) vysloví zákazník dobrovoľný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre účely účasti v súťaži (t. j. napr. vytvorenie profilu súťažiaceho, vyhodnotenie súťaže, a pod.). Kliknutím na políčka uvedené v registračnom formulári súťaže udelí zákazník dobrovoľný súhlas ku spracovaniu osobných údajov pre účel, ktorý je vždy uvedený v príslušnom políčku (napr. posielanie obchodných oznámení). Ak zákazník nezaklikne žiadne z uvedených políčok daných na výber, budú jeho osobné údaje spracovávané iba pre účely registrácie. Ak zákazník zaklikne iba niektoré políčka, budú jeho osobné údaje, mimo účelu účasti v súťaži, spracované iba pre účely uvedené pri políčkach, na ktoré klikol.

Osobné údaje zákazníka budú pre účely účasti v súťaži a prípadné ďalšie účely, s ktorými zákazník prostredníctvom registračného (prihlasovacieho) formulára vysloví súhlas, spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, kontaktný telefón, dátum narodenia, dátum nákupu, predajňa, v ktorej bol nákup uskutočnený, výška ceny nákupu, číslo dokladu/účtenky, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú v súvislosti so súťažou vyžadované.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely účasti v súťaži je udeľovaný na 5 rokov od ukončenia súťaže. Súhlas pre ďalšie prípadné účely, s ktorými vysloví zákazník súhlas prostredníctvom registračného (prihlasovacieho) formulára, je udeľovaný na 20 rokov od jeho udelenia.

Pre prípad, že zákazník získa v súťaži výhru, udeľuje spoločnosti Dermacol zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov pre účely účasti v súťaži aj súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na webe súťaže, webe spoločnosti Dermacol, či na propagačných materiáloch spoločnosti Dermacol, ako aj súhlas so zverejnením svojej podobizne (napr. fotografie z odovzdávania cien) na webe alebo propagačných materiáloch spoločnosti Dermacol.

Ako príjemcovia, v zmysle §4 odst. 2 písm. g) ZOÚ, môžu byť vyššie uvedené osobné údaje sprístupnené spoločnosti Site One, s. r. o., IČ: 27398471, so sídlom Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110279, ktorá pre Dermacol vykonáva správu informačného systému a poskytuje IT služby, a spoločnosti Dermacol, a. s., IČO: 24766208, so sídlom Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, zapísaná v registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, s ktorou Dermacol v rámci holdingu zdieľa databázu.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Zákazník môže kedykoľvek uplatniť svoje práva podľa §28 a násl. ZOÚ. Zákazník je najmä oprávnený kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, požadovať prístup k osobným údajom, požadovať opravu nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, požiadať o blokovanie, ukončenie spracovania jeho osobných údajov a/alebo o ich likvidácii, požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, atď., a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Dermacolu: eshop@dermacol.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Dermacol. Ak zákazník zistí alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, môže zákazník požiadať o vysvetlenie a/alebo odstránenie závadného stavu. Zákazník rovnako môže dať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie správneho konania vo veci ochrany osobných údajov.

 

B.          POUŽÍVANIE COOKIES

Webové stránky spoločnosti Dermacol, www.dermacol.sk, ukladajú v súlade s platnou právnou úpravou na zariadení používateľov webových stránok súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača či mobilného zariadenia pri načítaní webovej stránky. Tieto súbory umožňujú bežné fungovanie webových stránok, umožňujú webovej stránke zapamätať si úkony, nastavenie či preferencie používateľa. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo pre počítač či mobilné zariadenia, majú však význam pre ochranu súkromia, pretože umožňujú ukladať informácie o používaní webu.

Spoločnosť Dermacol používa na svojich webových stránkach cookies najmä na účely správneho fungovania webových stránok a prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa.

Aké cookies používajú tieto webové stránky:

Cookies umožňujúce základné fungovanie webu

Tieto cookies sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok a súhlas užívateľa s týmito cookies nie je vyžadovaný. Bez týchto cookies nebudú niektoré funkcie webových stránok možné.

Výkonnostné cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením týchto cookies vo vašom zariadení. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevník používa webové stránky, napríklad, ktoré stránky najčastejšie navštevuje a či dostáva z webovej stránky chybové správy. Tieto cookies nezhromažďujú identifikačné údaje o používateľovi, všetky informácie sú agregované, a teda anonymné. Tieto cookies sa používajú iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

Funkčné cookies

Tieto cookies si pamätajú vaše voľby a na základe toho zlepšujú váš používateľský komfort pri používaní webových stránok. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením týchto cookies vo vašom zariadení.

Funkčné cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše voľby alebo aktuálny stav stránok (napr. Posledná zobrazená upútavka, typ zariadenia pre zobrazenie webu) a tým  rozširujú funkcionality stránok, ktoré vám viac vyhovujú. Tieto cookies si môžu tiež zapamätať zmeny vo veľkosti písma, fontu a ďalších častí webových stránok tak, ako si ich používateľ prispôsobil. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies môžu byť anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok.

Cookies umožňujúce cielenie on-line reklamy

Tieto cookies zhromažďujú informácie o vašich zvyklostiach pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné oznámenie relevantné k vašim záujmom a vašej osobe. Tieto cookies sú využívané so zámerom lepšieho zacielenia reklamy na používateľa. Tiež sa využívajú pre obmedzenie počtu reklamných oznámení voči jednému používateľovi a zefektívňujú reklamné kampane. Tieto cookies sú spravidla umiestňované na webové stránky tretími stranami, so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Cookies si zapamätajú, že používateľ stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektmi. Veľmi často sú potom tieto cookies spojené s funkcionalitou stránok zabezpečovanou ďalším subjektom.

Cookies tretích strán

Spoločnosť Dermacol umožňuje niektorým obchodným partnerom, aby prostredníctvom jej webových stránok používali cookies, vďaka ktorým potom môžu spoločnosti poskytovať vybrané služby. Ide najmä o služby v oblasti analýz návštevnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Ďalej napr. spoločnosť Dermacol používa Google Analytics pre sledovanie návštevnosti a prevádzky webových stránok.

Ako zamedziť používanie cookies

Ukladaniu a používaniu cookies možno zabrániť nastavením webového prehliadača používateľa. Webový prehliadač možno spravidla nastaviť tak, aby sa vždy pred každým uložením cookies opýtal, či si používateľ praje cookies uložiť, prípadne možno v rámci nastavenia prehliadača ukladanie cookies úplne zablokovať. V týchto prípadoch však hrozí, že časti webových stránok nebudú plne funkčné. Prostredníctvom webového prehliadača možno tiež už uložené cookies zo zariadenia vymazať. Pre viac informácií na obmedzenie používania cookies je možné navštíviť webové stránky www.youronlinechoices.com. Tieto stránky neprevádzkuje spoločnosť Dermacol a nenesie teda zodpovednosť za ich obsah.