Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

A. VYMEDZENIE POJMOV

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu Dermacol na adrese www.dermacol.sk.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou Dermacol, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorú spolu zákazník a spoločnosť Dermacol, s.r.o. uzatvárajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu Dermacol na internetovej adrese www.dermacol.sk. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.


Predávajúci a prevádzkovateľ internetovej predajne Dermacol

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej predajne Dermacol na internetovej adrese www.dermacol.sk (ďalej ako „internetová predajňa Dermacol“) je spoločnosť Dermacol, s.r.o. (ďalej ako „predávajúci“).

Obchodná firma: Dermacol, s.r.o.

Sídlo: Príjazdná 7A, Bratislava, PSČ 831 07

IČO: 35798734

Zápis v obchodnom registri: VOR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 22740/B


Kontaktné údaje:

Poštová adresa pre doručovanie: DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09

V prípade vrátenia tovaru odobratého osobne v nižšie uvedených predajniach DERMACOL:

DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09

DERMACOL PREDAJŇA, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, Žilina, 010 01

DERMACOL PREDAJŇA, OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32, Košice, 040 11E-mail: eshop@dermacol.sk

Telefón: +420 296 836 836


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5 820 07 Bratislava


Zákazník

Zákazníkom je používateľ internetovej predajne Dermacol, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej ako „spotrebiteľ“).

B. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetky obednávky podané prostredníctvom internetovej predajne Dermacol sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi.
 2. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.
 3. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán, z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo zo zákonných dôvodov.
 4. Ak je zákazníkom podnikateľ, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamžikom doručenia záväzného potvrdenia (prijatia) objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi podnikateľovi.
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 6. V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.
 8. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne Dermacol dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.
 9. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.
 10. Ceny a zľavy - Všetky ceny v internetovej predajni Dermacol sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať, pokiaľ nie je uvedené inak.
 11. Storno objednávky - Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaja. Storno objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym emailom na emailovú adresu uvedenú zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.
 12. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa/potvrdenia objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že:
  1. objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,
  2. cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu,
  3. objednávaný tovar - rovnaký typ, model - je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb.
  Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) aj v prípade, že má dôvodné podozrenie, že došlo k zneužitiu či k pokusu o zneužitie bonusového programu Klubu Krásy či akéhokoľvek iného bonusového programu zákazníkom alebo prostredníctvom účtu zákazníka či údajov zákazníka (jedná sa najmä o prípady podozrenia na neoprávnené čerpanie výhod tou istou osobu pod inou identitou alebo iným telefónnym číslom, e-mailom a pod.). Z rovnakých dôvodov je predávajúci oprávnený tiež zablokovať účet alebo identifikačný údaj zákazníka. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy (zrušeniu objednávky) alebo zablokovaniu účtu alebo údajov zákazníka podľa tohto odseku, môže sa zákazník obrátiť na predávajúceho prostredníctvom e-mailu eshop@dermacol.sk za účelom prerokovania ďalšieho postupu, prípadne obnovenia účtu, objednávky a pod. Predávajúci je v prípadoch podľa tohto odseku oprávnený tiež sám kontaktovať zákazníka za účelom overenia totožnosti zákazníka alebo údajov zadaných pri registrácii.
 14. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.

C. DODACIE PODMIENKY

Tovar sa dá prevziať osobne:

 • v predajni DERMACOL, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09,
 • v predajni DERMACOL, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, Žilina, 010 01,
 • v predajni DERMACOL, OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32, Košice, 040 11,
 • na výdajných miestach spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o.

Osobný odber môže byť dočasne prerušený.

Ak nie je tovar doručovaný na osobné prevzatie do Dermacol predajní, je doručovaný prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., IČ 48136999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava, PSČ 851 01 (ďalej tiež ako "Packeta" alebo "dopravca").

Zákazník je o cene poštovného a poplatku za dobierku informovaný v priebehu objednávky na e-shope.

Dopravca bude zákazníka kontaktovať prostredníctvom e-mailu, príp. SMS ohľadom termínu doručenia. Po neúspešnom doručení bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Zákazník berie na vedomie, že:

 1. Objednaný tovar zasielame prostredníctvom dopravcu, ktorý realizuje doručenie tovaru.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom a kartou cez internet, ak je tovar skladom. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka e-mailom a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky.
 3. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami dopravcu.
 4. Daňový doklad je súčasťou zásielky a slúži ako záručný list.
 5. V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar na doručovacej adrese neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené zákazníkom na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci zákazníkovi tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka a až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený (bonus doručenie zdarma a pod.).

Spôsob úhrady:

 • Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od obdŕžania objednávky (ak je na sklade).
 • Bankovým prevodom - platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: 2100710391/8330 FIO BANKA, IBAN: SK6983300000002100710391, BIC: FIOZSKBA. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-2 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave do 2 (dvoch) pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho (ak je na sklade). Pri prevzatí zásielky zákazník už nič neplatí.Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 • Platobnou kartou online – platbu uhradí zákazník platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri akceptácii platobných kariet sa využíva 3D-Secure riešenie. Pri vykonaní platby je tovar expedovaný spravidla do 2 (dvoch) pracovných dní (ak je na sklade).
 • V hotovosti alebo platobnou kartou - pri osobnom odbere v predajniach Dermacol.

Zákazník je povinný tovar prevziať v termíne uvedenom v kúpnej zmluve či inak určenom alebo dohodnutom s predávajúcim. V prípade omeškania zákazníka s odobratím tovaru dlhším ako 7 (sedem) dní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi predávajúci zákazníkovi elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

D. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA TOVARU

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne Dermacol a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie.
 3. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať.
 4. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí být tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.
 5. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku.
 6. Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

E. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Odoslaním internetovej objednávky zákazníkom spotrebiteľom dochádza k uzavretiu zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku. Zákazník spotrebiteľ má právo v súlade s článkom 9 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č 2011/83 odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k prevzatiu tovaru zákazníkom/ spotrebiteľom.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom), pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť na adresu:

  A. v prípade tovaru odobratého osobne v nižšie uvedených predajniach DERMACOL:
 • DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09
 • DERMACOL PREDAJŇA, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, Žilina, 010 01
 • DERMACOL PREDAJŇA, OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32, Košice, 040 11
  B. v prípade tovaru, ktorý bol spotrebiteľovi doručený prostredníctvom dopravcu, na adresu: DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu pred uplynutím 14 (štrnásť) dennej lehoty na odstúpenie.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník/spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi spolu s uhradenou kúpnou cenou tovaru aj ním uhradené náklady na dodanie tovaru, a to do výšky zodpovedajúcej nákladom na dodanie tovaru najlacnejším spôsobom, ktorý predávajúci ponúka. K zásielke, prostredníctvom ktorej je vrátený tovar, musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane faktúry, alebo musí byť vznik kúpnej zmluvy inak bezpochybne preukázaný.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v neporušenom originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu nákladom na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a vzniknutej škode na tovare.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi/spotrebiteľovi skôr, ako mu zákazník/spotrebiteľ tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Dermacol (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Zákazník berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom je uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Odstúpením od zmluvy ohľadne tovaru, celkom alebo čiastočne uhradeného prostredníctvom bonusovej poukážky, nevzniká zákazníkovi nárok na opätovné pripísanie bonusu v hodnote kúpnej ceny vráteného tovaru, resp. časti kúpnej ceny vráteného tovaru, ktorá bola prostredníctvom bonusu uhradená. V prípade, že spotrebiteľ využije na úhradu nákupu bonusovú poukážku, započítava sa hodnota bonusovej poukážky na úhradu kúpnych cien jednotlivých výrobkov pomerne, podľa pomeru hodnoty bonusovej poukážky k celkovej cene objednávky. V prípade vrátenia tovaru na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy, na ktorého úhradu bola započítaná bonusová poukážka, bude spotrebiteľovi vrátená iba časť kúpnej ceny tovaru, zodpovedajúca jeho kúpnej cene zníženej o čiastku, ktorá bola uhradená prostredníctvom bonusovej poukážky.

F. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Dermacol spracováva všetky osobné údaje zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a ich ochrane nájdete tu.

Marketingová komunikácia

Vašu e-mailovú adresu môžeme tiež využiť na zasielanie informácií o produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach na našom e-shope, na základe oprávneného záujmu. Robíme tak pre to, aby sme Vám poskytli čo najviac príležitostí nakúpiť tovar, ktorý Vám urobí radosť. Pokiaľ si neželáte dostávať túto komunikáciu, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v pätičke akéhokoľvek e-mailu. Môže sa stať, že v prípade novej objednávky na Dermacol.sk sa Váš e-mail znova dostane do databázy a marketingová komunikácia Vám znovu začne chodiť. V tomto prípade prosíme o pochopenie. Ide o softvérový problém a snažíme sa dohodnúť nápravu, o nedostatku nám dajte prosím vedieť na eshop@dermacol.sk

G. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade sporu zo zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ za nižšie uvedených podmienok podať návrh na alternatívne riešenie takéhoto sporu subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Email:
ars@soi.sk
adr@soi.sk

Web: www.soi.sk

(dále jako „ARS“)

Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu k vyššie uvedenému subjektu alternatívneho riešenia sporu ARS.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v § 12 zák. č. 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporu, kde jeho hodnota neprevyšuje čiastku 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

H. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 1. 1. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná 10 rokov a nie je prístupná tretím stranám. Na žiadosť spotrebiteľa bude kedykoľvek do uplynutia archivačnej lehoty zaslaná spotrebiteľovi na jeho písomnú žiadosť doručenú na kontaktnú adresu predávajúceho. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 108/2000 Z. z. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na stránkach internetovej predajne Dermacol.
 4. Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu Dermacol na internetovej stránke www.dermacol.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.
 5. Všetky priania, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej či poštovej adrese uvedenej v časti A týchto VOP v sekcii "kontaktné údaje".

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 31.3.2023.

Na stiahnutie

Reklamačný poriadok

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím na upresnenia v tomto reklamačnom poriadku. Tento reklamačný poriadok je možné v PDF formáte stiahnuť vyše.

Ak je zákazníkom nie je spotrebiteľ, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru

A. v prípade tovaru odobratého osobne v nižšie uvedených predajniach DERMACOL:

 • DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09
 • DERMACOL PREDAJŇA, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, Žilina, 010 01
 • DERMACOL PREDAJŇA, OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32, Košice, 040 11

B. v prípade tovaru, ktorý bol spotrebiteľovi doručený prostredníctvom dopravcu, na adresu: DERMACOL PREDAJŇA, Nivy Centrum, Mlynské nivy 3, Bratislava, 821 09.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

V prípade, že tovar javí v okamžiku doručenia viditeľné známky poškodenia, je zákazník oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky či na e-mailovú adresu eshop@dermacol.sk.

Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík), prípadne osobným doručením, a to na adresu pre zaslanie reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku.

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť (doručiť) stručný popis nedostatku.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Reklamácia vrátane nedostatku bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom spotrebiteľom nedohodne inak.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA SPOTREBITEĽA V PRÍPADE NEZHODY TOVARU S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez nedostatkov (vad).

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, prípadne ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek spotrebiteľa buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak taký postup nie je možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

Reklamácia uplatnená v záručnej lehote

V prípade, že se po prevzatí tovaru zákazníkom spotrebiteľom vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže zákazník uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. reklamáciu.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku zákazníkom / spotrebiteľom. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať. Predajca zodpovedá za všetky nedostatky výrobku, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty. Nevzťahuje sa však na nedostatky spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo bežným opotrebením.

Ak zákazník spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak zákazník spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka/spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak zákazník/spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká okrem iného v nasledujúcich prípadoch:

 1. Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná lehota pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.
 2. Nedostatok vznikol nevhodným používaním tovaru.
 3. Nedostatok vznikol nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
 4. Nedostatok vznikol neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 5. Nedostatok vznikol vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.
 6. Tovar bol poškodený živlami.

V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov na doručenie reklamovaného tovaru v nutnej výške. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že predávajúci uhradí zákazníkovi účelne vynaložené náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, iba na základe daňového dokladu preukazujúceho výšku skutočne vynaložených nákladov na doručenie.

V prípade zániku zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie výrobku, ktorý bol celkom alebo z časti uhradený prostredníctvom bonusovej poukážky, bude spotrebiteľovi pripísaný nový bonus vo výške zodpovedajúcej čiastke, ktorá bola na úhradu oprávnene reklamovaného výrobku z bonusov započítaná.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31.3.2023.