Recenzie k produktom

INFORMÁCIE A PRAVIDLÁ PRE RECENZENTOV

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Účelom tohto dokumentu je informovať zákazníkov obchodnej spoločnosti Dermacol, s.r.o., IČO: 35798734, so sídlom Bratislava, Príjazdná 7A, PSČ 831 07 (ďalej len „Dermacol, s.r.o.“) o

1.2. Pojmom „recenzia“ sa na účely tohto dokumentu rozumie hodnotenie tovaru predávaného spoločnosťou Dermacol, s.r.o.

1.3. Pojmom „recenzent“ sa na účely tohto dokumentu rozumie osoba, ktorá na internetovom obchode Dermacol vykonala recenziu.

1.4. Pojmom „zákaznícka recenzia“ sa na účely tohto dokumentu rozumie recenzia vykonaná recenzentom na tovar, ktorý bol zakúpený.

1.5. Pojmom „užívateľská recenzia“ sa na účely tohto dokumentu rozumie recenzia vykonaná recenzentom, ktorý recenzovaný tovar získal ako darček od spoločnosti Dermacol, s.r.o. za účelom recenzie.

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROCESE SPRACOVÁVANIA RECENZÍ

2.1. Za účelom získania spätnej väzby a pre skvalitnenie ponúkaného tovaru a služieb umožňuje spoločnosť Dermacol, s.r.o. svojim zákazníkom (ďalej len „Zákazník“ alebo „Zákazníci“) na internetovom obchode Dermacol vykonávať recenzie a zoznamovať sa s ich obsahom. Recenzie môžu Zákazníci vykonávať ako zákaznícke alebo ako užívateľské. Zákazníci recenzie vykonávajú úplne samostatne. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. sama recenzie nevykonáva.

2.2. Recenzie môžu Zákazníci vykonávať dvoma spôsobmi: pridaním písomného komentára alebo bodového ohodnotenia daného tovaru v rozmedzí od jedného do piatich bodov (hviezdičiek), kedy jedna hviezdička predstavuje najhoršie hodnotenie a päť hviezdičiek najlepšie hodnotenie.

2.3. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. text pridaných komentárov pred ich pridaním nekontroluje ani neupravuje. Komentáre sú pridávané v znení, v ktorom boli recenzentom určené na pridanie. Tým nie sú dotknuté odseky 4.5. až 4.7. tohto dokumentu.

2.4. Zobrazované výsledné hodnotenie tovaru (počet hviezdičiek) predstavuje výsledok automatického výpočtu podielu súčtu všetkých udelených bodov (hviezdičiek) a súčtu všetkých pridaných hodnotení.

2.5. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. zásadne zverejňuje výsledky všetkých vykonaných recenzií. Tým nie sú dotknuté odseky 4.6. a 4.7. tohto dokumentu.

2.6. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom odkaz na recenzie tovaru spoločnosti Dermacol, s.r.o. zverejnené na on-line trhovisku Heureka.sk. Recenzie tovaru spoločnosti Dermacol, s.r.o. zverejnené na on-line trhovisku Heureka.sk podliehajú pravidlám zodpovednosti za obsah recenzií a príspevkov on-line trhoviska Heureka.

 

3. OPATRENIA PRIJATÉ NA ZAISTENIE PRAVOSTI ZÁKAZNÍCKYCH RECENZÍ

3.1. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. na zabezpečenie pravosti zákazníckych recenzií zverejnených na internetovom obchode Dermacol prijala a vykonáva nasledujúce opatrenia:

 

4. ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA RECENZÍ

4.1. Recenzie sú na internetovom obchode Dermacol oprávnené vykonávať iba osoby, ktoré recenzovaný tovar skutočne využili.

4.2. Na internetovom obchode Dermacol je zakázané vykonávať falošné zákaznícke recenzie. Vykonaním falošnej zákazníckej recenzie je najmä označenie recenzie vykonanej osobou, ktorá si recenzovaný tovar nekúpila ani ho nepoužila, ako zákaznícke.

4.3. Osoba, ktorá sa chystá vykonať na internetovom obchode Dermacol recenziu tovaru, ktorý zakúpila alebo pre ňu bola zakúpená, túto recenziu zaškrtnutím políčka „Produkt som zakúpil/a alebo dostal/a darom“ označí pred jej prevedením ako zákaznícku.

4.4. Osoba, ktorá sa chystá vykonať na internetovom obchode Dermacol recenziu tovaru, ktorý získala inak ako jeho zakúpením, napr. od spoločnosti Dermacol, s.r.o. za účelom recenzie, túto recenziu zaškrtnutím políčka „produkt som dostal/a za účelom recenzie“ označí pred jej vykonaním ako užívateľskú.

4.5. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. si vyhradzuje právo priebežne kontrolovať obsah recenzií.

4.6. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. si vyhradzuje právo na základe výsledku kontroly v zmysle ods. 4.5. tohto dokumentu recenzie, označené ako zákaznícke, označiť ako recenzie užívateľské, ak spĺňajú definíciu v zmysle ods. 1.5. tohto dokumentu. Falošné zákaznícke recenzie v zmysle ods. 4.2. tohto dokumentu môže Dermacol, s.r.o. skryť alebo zmazať.

4.7. Spoločnosť Dermacol, s.r.o. si vyhradzuje právo skryť alebo zmazať recenzie, ktoré zo svojej podstaty porušujú všeobecne záväzné pravidlá správania stanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä tie, ktoré sú zo svojej podstaty prejavom národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej, triednej či inej podobnej nenávisti, ktoré vyzývajú k páchanie verejnoprávnych deliktov, ktorých obsah je v rozpore s verejným poriadkom či dobrými mravmi alebo ktorých obsah uráža obyčajné ľudské cítenie.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Spoločnosť Dermacol si vyhradzuje právo znenie tohto dokumentu na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť.

5.2. Text tohto dokumentu nadobúda platnosť a účinnosť 27. februára 2023.